نعیم اسدی(معاونت فرهنگی و اجرایی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

مهدی فرزان فر(کارشناس حراست)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

رامش محمودی فرد(کارشناس مسئول امور اداری)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

امین دهقانی فورخورجی(کارشناس مسئول امور مالی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

یونس سلیمی(کارشناس تدارکات و پشتیبانی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

ناهید پذیرایی(کارشناس فرهنگی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

سارا پاکدامن(کارشناس هنری)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

فاطمه غلامزاده نخلی(کارشناس ادبی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

طاهره مسافری تختی(کارشناس ادبی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

راحله خادمی باغستانی(کارشناس آموزش و پژوهش)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

افسانه حاجی(کارشناس امور مالی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

عبدالله زبردست(کارشناس طرح های عمرانی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

نجمه واحدی(مسئول دفتر مدیرکل)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

علی اکبر شعبانی(کارشناس صدور مجوز اسباب بازی)

ایمیل: info.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

محسن صمصام پور (فناوری اطلاعات)

ایمیل: it.hormozgan@kpf.ir

تلفن: 07633313410

 

 

 

 
 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت