لیست اخبار صفحه :1
موفقیت عضو نوجوان کانون پرورش فکری هرمزگان
در اولین جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران «سرِّ سُخن» رقم خورد؛

موفقیت عضو نوجوان کانون پرورش فکری هرمزگان

در اولین جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران «سرِّ سُخن» عضو نوجوان کانون پرورش فکری هرمزگان برگزیده شد.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت